CÂU LỆNH ĐỂ NGHIÊN CỨU ĐỐI THỦ CẠNH TRANH.

1.  Đối thủ của tôi (Tên đối thủ) đang có mối quan hệ hợp tác nào? Tôi có thể thiết lập các mối quan hệ tương tự như thế nào để có lợi thế cạnh tranh?
2.  Chiến lược SEO nào đang được sử dụng bởi đối thủ của tôi (Tên đối thủ)? Tôi có thể nâng cao SEO của mình đề cạnh tranh với họ như thế nào?
3.  Tôi có thể nâng cao dịch vụ hỗ trợ khách hàng nào để cạnh tranh với đối thủ của mình (Tên đối thủ)
4.  Đối thủ của tôi (Tên đối thủ) đang có tầm nhìn nào trên mạng xã hội? Tôi có thể sử dụng mạng xã hội để cạnh tranh với họ như thế nào?
5.  Nội dung nào được đối thủ của tôi (Tên đối thủ) xuất bản và tôi có thể tạo ra nội dung tốt hơn để cạnh tranh với họ?
6.  Chiến lược marketing nào được sử dụng bởi [Tên đối thủ] và nó có hiệu quả thế nào trong việc [thu hút khách hàng]
7.  Chiến lược giá cả nào được sử dụng bởi đối thủ [Tên đối thủ]? Hãy so sánh với [công ty/sản phẩm] của tôi.
8.  Các sản phẩm/dịch vụ nào của [Tên đối thủ) đang được cung cấp? Hãy so sánh với [công ty/sản phẩm] của tôi?
9.  [Tên đối thủ] đang cung cấp sản phẩm/dịch vụ nào, hãy so sánh họ với [Công ty/sản phẩm] của tôi.
10.  Những điểm [mạnh/yếu] của đối thủ của tôi là [Tên đối thủ] và tôi có thể sử dụng thông tin này để tăng được lợi thế cạnh tranh như thế nào?
11.  Ai là đối thủ chính của tôi trong [ngành/lĩnh vực] và hãy so sánh họ với [công ty/sản phẩm] của tôi.
12.  Vui lòng cung cấp danh sách các kênh marketing được sử dụng bởi đối thủ cạnh tranh của tôi [Tên đối thủ]. Phân tích những thông điệp, đối tượng, và chiến lược tương tác khách hàng để xác định các khu vực có thể cải thiện và nhận được lợi thế cạnh tranh.
13.  Đây là danh sách các sản phẩm hoặc dịch vụ chính cung cấp bởi đối thủ cạnh tranh của tôi: [Sản phẩm 1] của [Công ty 1], [Sản phẩm 2] của [Công ty 2]. Hãy phân tích chiến lược giá cả, tính năng, và chiến lược marketing để nhận thấy được vị trí cạnh tranh của họ.
14.  Đây là các tên của đối thủ cạnh tranh hàng đầu của tôi trong [ngành nghề]: [đối thủ 1], [đối thủ 2], và [đối thủ 3]. Hãy phân tích những điểm mạnh, điểm

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *