CÂU LỆNH XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH HIỆU QUẢ.

1.  Tôi sẽ làm thế nào để cạnh tranh và thích nghi với những thay đổi trên thị trường cho sản phẩm/dịch vụ X trong thời gian dài? Những chiến lược nào tôi sẽ sử dụng để đổi mới và tiên phong?
2.  Tôi đang kinh doanh sản phẩm/dịch vụ X, mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của công ty tôi là gì, tôi sẽ đo lường tiến độ và thành công như thế nào?
3.  Tôi đang kinh doanh sản phẩm/dịch vụ X, những thành viên chính trong đội ngũ của tôi là ai, và họ sẽ có vai trò và trách nhiệm gì? Tôi sẽ tuyển dụng và giữ chân nhân viên tài năng như thế nào khi kinh doanh phát triển?
4.  Những rủi ro và thách thức chính mà công việc kinh doanh của tôi (cho sản phẩm/dịch vụ X) có thể đối mặt là gì, và tôi sẽ giảm thiểu hoặc giải quyết chúng như thế nào?
5.  Hãy gợi ý lập Dự báo tài chính và mục tiêu của tôi cho sản phẩm X năm Y
6.  Tôi sẽ tổ chức và xây dựng công việc kinh doanh của mình như thế nào (Sản phẩm/dịch vụ X)? Tôi nên sử dụng cơ cấu pháp lý và quản lý tài chính như thế nào?
7.  Chiến lược tiếp thị và bán hàng của tôi (Cho sản phẩm/dịch vụ X) là gì? Tôi sẽ tiếp cận với khách hàng mục tiêu của mình như thế nào, các kênh hoặc chiến lược nào sẽ tôi nên sử dụng để quảng bá cho sản phẩm của mình?
8.  Khách hàng mục tiêu của tôi (Tên sản phẩm/dịch vụ) là ai? Họ có nhu cầu và vấn đề đau đầu gì? sản phẩm hoặc dịch vụ của tôi sẽ giải quyết chúng như thế nào?
9.  Viết ra một danh sách các mục tiêu cụ thể, dễ dàng đo lường và có thể đạt được cho [công ty hoặc dự án] sử dụng OKR.
10.  Công ty tôi muốn đạt đến [mục tiêu] và cần đặt mục tiêu hiệu suất cho team, phòng ban. Hãy viết ra các cột mốc theo quý và các vai trò chịu trách nhiệm cho mỗi cột mốc.
11.  Viết kế hoạch kinh doanh cho công ty tôi bán [sản phẩm X ] cho [đối tượng Y] và muốn đạt được [mục tiêu Z]. Bao gồm tóm tắt các mục: quản lý điều hành, tính toán tài chính, chi phí dự kiến, doanh số và lợi nhuận, tầm nhìn và sứ mệnh công ty. Sử dụng lối viết trang trọng và thống kê số liệu.
12.  Viết kế hoạch kinh doanh cho công ty tôi có tên [tên công ty A] bán [sản phẩm B] cho [đối tượng C] và muốn đạt được [mục tiêu D].

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *