CÂU LỆNH VIẾT FEEDBACK ẢO TĂNG UY TÍN CHÂN THỰC.

1.  Viết 5 testimonials cho [sản phẩm X] giúp giải đáp lý do từ chối sau: [Lý do từ chối 1], [Lý do từ chối 2], [lý do từ chối 3]… Hãy ảm bảo nó giống thực và sử dụng từ ngữ [Khách hàng lý tưởng Y] đang sử dụng.
2.  Viết 5 testimonials cho [sản phẩm X] viết bởi [Khách hàng lý tưởng Y]
3.  Viết 5 testimonials cho [sản phẩm X] theo cách trò chuyện thông thường
4.  Viết 5 Testimonials giống thật của [sản phẩm X] cho [đối tượng khách hàng Y]

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *