CÂU LỆNH TẠO LOGO & SLOGAN HIỆU QUẢ

1.  Tạo cho tôi 10 slogan cho [sản phẩm X]
2.  Gợi ý 10 ý tưởng tên miền website cho [sản phẩm X]
3.  Tôi đang chuẩn bị ra mắt [ sản phẩm X ], hã cho tôi 10 ý tưởng đặt tên sản phẩm sao cho [ấn tượng/vui vẻ/tò mò…]

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *